Decreet begroting 2013: belangrijke wijzingen m.b.t. afvalwaterheffingen en het afsluiten van saneringscontracten

Terug naar overzicht

Op 31 december 2013 verscheen het decreet m.b.t. de begroting 2013. Het programmadecreet heeft belangrijke wijzigingen m.b.t. Wet oppervlaktewateren, decreet duurzaambeheer materiaalkringlopen en afvalstoffen en energiedecreet. In het materialendecreet zijn enkele wijzigingen aangebracht m.b.t. de tarieven voor het storten van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties en gipsafval. In het energiedecreet zijn wijzigingen aangebracht m.b.t. boetes en bepalingen omtrent EPB.

De wijzingen omtrent de Wet oppervlaktewateren zijn hieronder kort beschreven:

Wijzigingen wet oppervlaktewateren:

 • Bedrijven die lozen in oppervlaktewater, kunnen onder bepaalde omstandigheden lozen op de riolering. Hiertoe dienen zij een saneringscontract af te sluiten en dient dit opgenomen te worden in de milieuvergunning. Het bedrijfsafvalwater mag in geen enkel geval de werking van de waterzuiveringsinstallatie verhinderen.

  Bij noodlozingen kan er eveneens op de riolering worden geloosd indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden (zoals meldingsplicht, aanpassing vergunning, contract, …). De kosten bij lozing in riolering kunnen forfaitair worden doorgerekend of bij niet naleving van de voorwaarden wordt een aangepaste heffing geïnd.
 • Heffingsregeling bij lozing op riolering:
  Bij grootverbruikers waarbij het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering wordt een factor Nv toegevoegd. Nv is de vuilvracht gerelateerd aan de verwerkbaarheid van het geloosde afvalwater. De bepaling van Nv wordt als volgt berekend:

  * Bij gebruik van omzettingscoëfficiënten:

  Nv = (Q – K) x Cv
  De omzettingscoëfficiënt Cv is als extra kolom gevoegd bij de bijlage van Wet Oppervlaktewateren. De omzettingscoëfficiënten C1, C2 en C3 en grondslagen zijn voor bepaalde sectoren gewijzigd. 

  * Bij gebruik van een meetcampagne:

  Nv = Ev (extra verwerkingskost) – Kv (korting)

  Dit kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de verwerkbaarheid van het afvalwater.

  Goed complementair afvalwater:
  COD/BOD < 4
  BOD/N > 4
  BOD/P > 25
  BOD ≥ 100 mg/l

  Complementair afvalwater:
  COD/BOD < 2
  BOD/N > 8
  BOD/P > 40
  BOD > 500 mg/l

  Ev = 0 bij goed verwerkbaar afvalwater, complementair afvalwater of bij lozing in oppervlaktewater. In andere gevallen wordt Ev berekend als een correctie tot minstens goed verwerkbaar en niet verdund water.

  Kv (korting) wordt toegestaan indien het water complementair is. In andere gevallen:
  Kv = Qdv/180 x 0,45 x BOD/1350 x (0,4 + 0,6 x d)


  Als overgangsmaatregel wordt Nv vermenigvuldigd met
  0 voor heffingsjaar 2013 en 2014
  1/3 voor heffingsjaar 2015
  2/3 voor heffingsjaar 2016

Indien u wilt weten of het begrotingsdecreet gevolgen heeft voor uw bedrijf of indien u meer informatie wenst daaromtrent, kan ENVIRO+ u hierin tegemoetkomen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten