Hoogtepunten milieuactualiteit van het voorbije jaar toegelicht op 17de editie Zomercursus Enviro+

Terug naar overzicht

Op de 17de editie van de Zomercursus van ENVIRO+ lichtte directeur Steven Ghysens de hoogtepunten uit de milieuactualiteit toe vanaf de vorige editie in augustus tot juli van dit jaar. Hieronder kan u een overzichtelijke samenvatting terugvinden.

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Augustus 2012

 • Recent zijn nieuwe richtlijnen van kracht voor wie betrokken is bij het ontwerpen, het aanleggen of het onderhouden van rioleringssystemen. Het gaat om een actualisatie van de code van goede praktijk. De actualisatie drong zich op om Vlaanderen beter te beschermen tegen de toenemende dreiging van overstromingen. Op 20 augustus werd het Ministerieel besluit goedgekeurd.

 • Op 25 augustus werd door de studiedienst van de Vlaamse regering een indicatorensetuitgewerkt over de perceptie, houdingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot het milieu.

September 2012

 • Vanaf 1 september 2012 mogen gloeilampen niet meer in de handel worden gebracht.

 • Het Federaal Planbureau presenteerde in haar Planning Paper 111 een overzicht van de Belgische milieurekeningen, met de nadruk op analyses waarbij milieugegevens met economische gegevens uit de nationale rekeningen gecombineerd worden. De emissies van luchtvervuilende stoffen door alle Belgische producenten en consumenten samen, zijn tussen 1995 en 2008 sterk gedaald ondanks de economische groei. De energie-intensiteit van de Belgische producenten daalde in die periode met 20%. De broeikasgasintensiteit van de Belgische producenten daalde in diezelfde periode met 35%.

 • Op 6 september publiceert de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) in samenwerking met Onderzoeksgroep Mariene Biologie (UGent), het INBO en het ILVO een rapport aangaande de milieueffecten op het marien milieu van de windmolenparken op zee.

 • Op 17 september publiceerde het Federaal Planbureau en FOD Mobiliteit en Vervoer een studie met betrekking tot de Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030.

Oktober 2012

 • Begin oktober werd een nieuw MIRA-onderzoeksrapport kenbaar gemaakt aangaande de milieu-impact van productie- en consumptieactiviteiten in Vlaanderen.

 • Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, heeft op 8 oktober samen met meer dan 70 organisaties uit heel Europa het startschot gegeven voor een pan-Europese communicatiecampagne o.a. via Facebooken Twitter. Onder het motto "Een wereld waar je van houdt. Met een klimaat waar je van houdt", plaatst de campagne praktische oplossingen centraal in het klimaatdebat.

November 2012

 • Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliegeen de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) starten op 13 november de communicatiecampagne

 • ‘Sorteer meer’ over de sorteerverplichtingen voor bedrijfsafvalstoffen.

 • Op 8 november verscheen een persbericht van de VMM aangaande de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren in Vlaanderen onder de titel “Vlaamse waterlopen schoner maar kwetsbaarder”.

 • Op 23 november werd een voorstel voor de eerste fase van declassering van bepaalde activiteiten in de indelingslijst van VlaremI kenbaar gemaakt.

 • Van 26 november tot 8 december ging in Doha de hoofdstad van oliestaat Qatar, de jaarlijkse VN-klimaatconferentie door. Zoals bijna steeds het geval is, bleef er tot op het allerlaatste moment grote onzekerheid over de resultaten. Uiteindelijk werden er toch een aantal belangrijke beslissingen genomen, die de naam “Doha ClimateGateway” meekregen.

December 2012

 • Op 4 december publiceerde VMX de met het kabinet Leefmilieu en LNE afdeling Milieuvergunningen uitgewerkte regeling aangaande de permanente vorming van de milieucoördinator.

 • Op 18 december publiceerde VMM haar rapporten met betrekking tot de luchtkwaliteit en de uitstoot in Vlaanderen voor 2011 onder de slogan “Minder vervuiling in de Vlaamse lucht”.

 • Op 21 december werd de VLAREM-trein 2012 voor de eerste maal principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Januari 2013

 • 2013 is voor de Europese Unie “Year of air”

 • Op 1 januari startte de 3de handelsperiode van het Europese emissiehandelsysteem(EmissionsTradingSchemeof ETS), dat ervoor moet zorgen dat de Europese industrie tegen 2020 21% minder broeikasgassen zal uitstoten (t.o.v. 2005). Verspreid over 143 veilingen zal België in 2013 in totaal 26 miljoen emissierechten veilen.

 • Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege, keurde de Vlaamse Regering op 18 januari de reglementering goed die diffuse stofemissies afkomstig van op- en overslagactiviteiten van stuivende stoffen zoals zand, puin en ertsen moet beperken.

Februari 2013

 • Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege keurde de Vlaamse Regering op 1 februari de conceptnota van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 goed. Voor het eerst wordt het Vlaams Klimaatbeleidsplan uitgesplitst in een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

 • Op 21 februari gaven de SERV, Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij hun advies aangaande de Vlarem-trein 2012 aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

 • Op 21 december werd het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 goedgekeurd waarin o.a. de nieuwe financierende waterheffing voor afvalwaterlozingen op de riolering werd opgenomen.

Maart 2013

 • Op 1 maart keurde de Vlaamse regering het Besluit goed tot wijziging van het Vlarel.

 • VMM maakte in een persbericht van 7 maart het jaarlijkse MIRA Indicatorrapport, nu van 2012 bekend.

 • Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege wijzigde de Vlaamse Regering op 15 maart het Vlaams reglement over bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO), voor wat betreft de cofinanciering en de retributie voor een bodemattest

 • Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvlieg een federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom ondertekenden in het Errerahuis in Brussel het eerste Milieuhandhavingsprotocol op 18 maart.

 • Op 31 maart werd het milieujaarprogramma 2013 gepubliceerd, kaderend in het nieuwe MINA-plan 4 lopende van 2011 tot 2015.

April 2013

 • In april werd de finale versie van het rapport “Naar 100% hernieuwbare energie in België tegen 2050” gepubliceerd. De studie werd uitgevoerd door VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD.

 • Op 17 en 18 april ging de milieubeurs ECONEXT door. En op 25 april het 5deAfval- en materialencongres.

 • Op voorstel van de Vlaamse ministers SCHAUVLIEGE (Leefmilieu) en MUYTERS (Ruimtelijke Ordening) keurde de Vlaamse Regering op 19 april het Omgevingsvergunningsdecreet een eerste keer principieel goed.

 • Op 29 april 2013 werd het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Mei 2013

 • Op 4 mei rond 2 uur ontspoorde een goederentrein nabij Wetteren en enkele wagons met 300 ton acrylonitril vlogen in brand.

 • De Vlaamse Regering keurde op 17 mei het ontwerpdecreet dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt, definitief goed. De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden hierdoor eenvoudiger en transparanter. Notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen worden verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen.

 • Op 17 mei 2013 keurde de Belgische regering de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling goed om de transitie van onze samenleving in die richting te kunnen sturen.

 • De Vlaamse Regering keurde op 24 mei het decreet over complexe projecten een eerste keer principieel goed. Dat moet toelaten de realisatie van bouwprojecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang te versnellen.

Juni 2013

 • Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die reeds een erkenning hadden als overbrenger van gevaarlijke afvalstoffen dienen over een kwaliteitsborgingssysteem te beschikken vanaf 1 juni 2013.

 • De Vlaamse Regering gaf op 7 juni haar definitieve goedkeuring aan de VLAREM-trein 2012. Dit besluit beoogt voornamelijk de omzetting van de Europese Richtlijn Industriële Emissies. Op 21 juni 2013 heeft minister-president Kris Peeters het uitvoeringsbesluit van de kmo-portefeuille goedgekeurd. De kmo-portefeuille 2.0 gaat van start!

 • De Vlaamse Regering keurde op 28 juni het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 definitief goed. Het bestaat uit een Vlaams Mitigatieplan, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en een Vlaams Adaptatieplan, om de effecten van de klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

Juli 2013

 • Vanaf 1 juli dienen bedrijven PMD-afval apart te sorteren.

 • De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd.

 • De Vlaamse Regering heeft op 19 juli voor de tweede maal het ontwerpdecreet aangaande de omgevingsvergunning goedgekeurd. Na het advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet indienen bij het Vlaams Parlement, dit zal normaal tegen eind september zijn. Op dat moment zouden ook de eerste ontwerpen van uitvoeringsbesluiten voor de omgevingsvergunning bekend raken.

 • In juli werden de ontwerpteksten van de VLAREM-trein 2013 en VLAREM III beschikbaar gemaakt voor het publiek, zodat opmerkingen tot uiterlijk 31 augustus 2013 gemaakt kunnen worden.

Bronnen + www.emis.vito.be + www.vmx.be + www.voka.be + www.argusmilieu.be + www.lne.be + www.vmm.be + www.ovam.be + www.agentschapondernemen.be + www.plan.be + www.enviroplus.be

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten