Noodbesluit

Terug naar overzicht

Algemene toelichting

De decreetgever is zich ervan bewust dat de kans bestaat dat bij de Vlaamse en lokale administraties cruciale functies uitvallen, waardoor bepaalde aanvragen niet binnen de gestelde termijnen behandeld worden of bepaalde adviestermijnen niet kunnen worden gerespecteerd.  

Vandaar dat in het Nooddecreet werd opgenomen dat de Vlaamse Regering in deze uitzonderlijke situatie bepaalde dwingende termijnen, zoals een beslissingstermijn, kan opschorten of verlengen, en maatregelen kan treffen voor andere procedurele of administratieve verplichtingen, zoals de organisatie van een openbaar onderzoek of de organisatie van een hoorzitting.  

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 via een uitvoeringsbesluit reeds in een eerste reeks van maatregelen voorzien, meer bepaald op vlak van de omgevingsvergunningsprocedure.   De verlengingen van de beslissingstermijnen die in dit besluit voorzien zijn, doen geen afbreuk aan de mogelijkheden van termijnverlenging die op vandaag reeds voorzien zijn in de regelgeving, bv. bij toepassing van de administratieve lus, op verzoek van de aanvrager, of wanneer de gemeenteraad over een bepaald dossier een beslissing moet nemen.

Indien nodig kan ook van die mogelijkheden toepassing gemaakt worden, en wordt de termijnverlenging die daaruit voortvloeit gecumuleerd met de termijnverlengingen die voorzien zijn in dit besluit.  

Algemeen principe is dat de beslissingstermijnen van dossiers verlengd worden, maar dat, indien bepaalde stappen mogelijk zijn, deze wel uitgevoerd worden.    

Toepassingsgebied

  De bepalingen van het besluit zijn van toepassing op de proceduretermijnen of procedurele verplichtingen die zijn opgenomen in:

- Het Omgevingsvergunningsdecreet

- Het Omgevingsvergunningsbesluit

- Het MER-procedurebesluit

De uitgewerkte maatregelen gelden voor:

- Lopende vergunningsaanvragen in eerste aanleg en lopende administratieve beroepen (ingediend vóór 24 maart 2020).

- Nieuwe vergunningsaanvragen en nieuwe administratieve beroepen (ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020)

- Lopende en nieuwe verzoeken en initiatieven tot ambtshalve bijstelling van de omgevingsvergunning (ingediend vóór 24 maart 2020 en ingediend vanaf 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020)  

De minister kan voormelde einddatum van 24 april 2020 nog verlengen, dit maximaal tot 17 juli 2020 (=einddatum civiele noodsituatie).  

De maatregelen gelden niet voor vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die na de vernietiging van een eerdere beslissing (door bijvoorbeeld de Raad voor Vergunningsbetwistingen) opnieuw in behandeling genomen worden door de bevoegde overheid na 24 april 2020.    

Uitgangspunt: verlenging maar mogelijkheid tot verdere behandeling
Er wordt gekozen voor een verlenging van termijnen, zonder de overheden die zich zo organiseren dat ze van thuis uit verder werken, te blokkeren.  

Er wordt aangeraden de dossiers die behandeld kunnen worden, ook effectief te behandelen. De verlenging van de beslissingstermijn en de andere maatregelen betekenen immers geen algemeen uitstel. Er wordt aangeraden om waar mogelijk zo snel stappen uit te voeren en te beslissen om zo aanvrager, beroepsindiener en burger niet te lang in het ongewisse te laten en de economische stilstand niet nog erger te maken.    

Termijnverlenging

  Volledig- en ontvankelijksheidsonderzoek  

Het besluit bepaalt niets over het volledigheids- en ontvankelijkheidsonderzoek. De termijn hiervoor (alsook voor het onderzoek of een milieueffectrapport moet worden opgesteld) blijft gewoon lopen.   Aldus moet het resultaat van dit onderzoek, binnen 30 dagen aan de aanvrager meegedeeld worden, hetzij vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend hetzij na de ontvangst van de ontbrekende gegevens of documenten. Wordt geen beslissing over het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek genomen binnen de dertig dagen, dan beginnen de beslissingstermijnen te lopen.   Op de website van de gemeente wordt de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel gehouden. Als de gemeente met toepassing van artikel 67 van het Omgevingsvergunningsdecreet opdracht heeft gekregen een openbaar onderzoek in te stellen, houdt zij het bevoegd bestuur op de hoogte van deze informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken.  

Advisering  

Een uitblijvend advies wordt tijdens de duur van de maatregelen niet langer automatisch geacht stilzwijgend gunstig te zijn. Met laattijdige adviezen kan de bevoegde overheid dus wel degelijk rekening houden.   Wel kan, als het advies uitblijft, aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. Hierbij is het aangewezen dat de bevoegde overheid en de adviesinstantie elkaar zoveel mogelijk raadplegen.   Is de capaciteit van een adviesinstantie ontoereikend, en passeren hierdoor dossiers waarin normalerwijze een negatief advies zou worden uitgebracht, moet de adviesinstantie de mogelijkheid hebben haar bezwaren op het project mee te kunnen delen.   Vandaar dat is voorzien dat bij het uitblijven of laattijdig verstrekken van een advies omwille van de civiele noodsituatie, de adviesinstantie haar mogelijkheid om beroep in te stellen, niet verliest.  

Openbare onderzoeken  

Het organiseren van een volwaardig openbaar onderzoek van 30 dagen is omwille van de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.   Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders wordt het noodzakelijk geacht restricties op te leggen aan de mogelijkheden tot het organiseren van een openbaar onderzoek en deze te koppelen aan de einddatum van de maatregelen inzake omgevingsvergunningen, 24 april 2020. Lopende openbare onderzoeken (reeds opgestart en nog niet afgelopen op 24 maart 2020), worden verplicht opgeschort vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020.   Op de website van de gemeente wordt de informatie in verband met start- en einddata van de openbare onderzoeken actueel gehouden. Als de gemeente opdracht heeft gekregen een openbaar onderzoek in te stellen, houdt zij het bevoegd bestuur op de hoogte van deze informatie.   Bezwaren die ingediend worden in de periode van 24 maart tot en met 24 april 2020 zijn geldig, en moeten in de verdere procedure behandeld worden. De organisatie van nieuwe openbare onderzoeken kan slechts plaatsvinden na 24 april 2020. Deze opschorting kan door de Minister worden verlengd, dit maximaal tot 17 juli 2020 (=einddatum civiele noodsituatie).  

Informatievergaderingen  

Het besluit bepaalt niets over informatievergaderingen.   In het Omgevingsvergunningenbesluit is echter bepaald dat de gemeente, samen met de vergunningsaanvrager en het bevoegde bestuur, ten minste één informatievergadering organiseert de eerste twintig dagen van het openbaar onderzoek, toch in een beperkt aantal belangrijke dossiers.   Omwille van de specifieke aard van huidige civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, is dit uiteraard absoluut te vermijden. Bovendien worden alle lopende openbare onderzoeken stilgelegd, en na 24 april 2020 verder gezet. Nieuwe openbare onderzoeken mogen maar plaatsvinden na 24 april 2020.   Aldus worden ook de informatievergaderingen verdaagd, tot wanneer de openbare onderzoeken terug opgestart worden.    

Hoorzittingen  

De vergunningsaanvrager in de gewone vergunningsprocedure eerste aanleg kan vragen om gehoord te worden door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie (als deze advies moet uitbrengen). In beroep kan zowel de vergunningsaanvrager als de beroepsindiener vragen om gehoord te worden door de bevoegde overheid of de bevoegde omgevingsvergunningscommissie.   Ook dit is omwille van de specifieke aard van huidige civiele noodsituatie niet aangewezen. Daarom wordt voorzien dat tijdens de duur van de maatregelen het bevoegde bestuur, de provinciale of gewestelijke omgevingsambtenaar of de voorzitter van de omgevingsvergunningscommissie kan beslissen hoorzittingen alleen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden.   Als een hoorzitting gevraagd wordt, dan is dit een procedureel verplichte stap.   In plaats van de hoorzitting op een veilige wijze te houden, zoals hiervoor uiteengezet, kan er ook voor gekozen worden om de hoorzitting uit te stellen tot na het einde van de maatregelen. Dit is mogelijk omdat de beslissingstermijn ook is verlengd.  

Omgevingsvergunningscommissies  

De advisering door de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie is (in sommige dossiers) een procedureel verplichte stap.   Om de werking niet volledig te verstoren, is voorzien dat deze commissies via teleconferentie of videoconferentie kunnen vergaderen. De voorzitter van de commissie kan er ook voor opteren de vergadering uit te stellen tot na het einde van de maatregelen, wat mogelijk is door de verlenging van de beslissingstermijn.   In dit laatste geval moet de omgevingsvergunningscommissie er over waken om bij het einde van de maatregelen niet met een onmogelijk groot aantal in te halen dossiers geconfronteerd te worden. Daarom kan het aangewezen zijn om toch een aantal dossiers op ”veilige” wijze te adviseren.  

Beslissingstermijnen  

De beslissingstermijnen worden zowel in eerste aanleg als in beroep verlengd.   Dit geldt zowel voor dossiers die al volledig en ontvankelijk zijn verklaard, als voor dossiers die na de start van de maatregelen volledig en ontvankelijk worden verklaard.   Hierbij gelden volgende verlengingen: de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen   Deze termijn kan door de Minister worden verlengd, dit maximaal tot 17 juli 2020 (=einddatum civiele noodsituatie).   Decretaal is bepaald dat de beslissingstermijnen berekend worden vanaf de datum dat de aanvraag of het beroep (al dan niet stilzwijgend) ontvankelijk en volledig wordt verklaard (of als de opgevraagde, ontbrekende stukken ontvangen werden).   Daarnaast blijven de mogelijkheden van een termijnverlenging van 60 dagen (bijvoorbeeld bij gebruik van administratieve lus, wijzigingslus, of tussenkomst van de gemeenteraad) ook behouden.  

Termijn om beroep in te stellen  

De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen).   Het verlengen van de beroepstermijn is noodzakelijk om de rechten van belanghebbende te vrijwaren gelet op de restrictieve maatregelen die uitgevaardigd werden door de federale regering met betrekking tot essentiële verplaatsingen en “social distance” regels.   Beroep kan maar worden ingesteld indien men ten gronde geïnformeerd is over de genomen beslissing. Echter, door voormelde maatregelen wordt inzage van een genomen beslissing en de bijhorende dossierstukken bemoeilijkt.   Deze termijn kan door de Minister worden verlengd, dit maximaal tot 17 juli 2020 (=einddatum civiele noodsituatie).  

Opheffingen  

De opheffing van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden volgt de procedure voor bijstelling ervan. De gewone of vereenvoudigde procedure is hierop van toepassing.   De schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vindt plaats op verzoek van de bevoegde overheid.   Het initiatiefrecht is hier in handen van de overheid, dus er wordt vanuit gegaan dat deze niet lichtzinnig een bijstellingsprocedure opstart na de startdatum van de civiele noodsituatie tot het verstrijken van de maatregelen. Bovendien wordt bij de uitwerking van deze bijstelling in het Omgevingsvergunningenbesluit verwezen naar bepalingen in het Omgevingsvergunningendecreet die handelen over de gewone procedure.   Dit betekent dat de verlengingen automatisch ook op opheffingen van toepassing zijn.  

Wanneer mag ik mijn vergunning uitvoeren?  

Van een omgevingsvergunning mag normalerwijze worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep.   Gezien de termijn om beroep in te stellen verlengd wordt met 30 dagen, is het ook nodig de termijn waarna gebruik kan gemaakt worden van de vergunning te verlengen met eveneens 30 dagen. De totale wachttermijn bedraagt dus 65 dagen.   Deze verlenging geldt voor omgevingsvergunningen, verleend vanaf 24 maart 2020, datum van inwerkingtreding van dit besluit, tot en met 24 april 2020, behoudens in geval van verlenging van de einddatum door de minister.        

Er is nog geen informatie over mogelijke oplossingen voor termijnen en administratieve verplichtingen in het kader van RUP’s, verordeningen en complexe projecten.  

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag na lezing van de bovenvermelde nota, dan kan u uw vraag ook steeds richten aan bjo.omgeving@vlaanderen.be    

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten