Omgevingconnect : Het wijzigingsdecreet ‘water’

Terug naar overzicht

Op 4 augustus 2017 werd het Decreet van 7 juli 2017 tot wijziging van de wet oppervlaktewateren, het grondwaterdecreet en het drinkwaterdecreet, én houdende de delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving – het zogenaamde wijzigingsdecreet ‘water’ - gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Dit decreet brengt wijzigingen aan de wet oppervlaktewateren, het grondwaterdecreet en het drinkwaterdecreet. Het geeft daarenboven de opdracht aan de Vlaamse Regering om een aantal wetten en decreten met betrekking tot water te codificeren en coördineren. Steden en gemeenten komen hiermee in aanraking via alle mogelijke stedelijke exploitaties zoals containerparken, werkhuizen, zwembaden en dergelijke meer.

Met betrekking tot de eigen waterwinning moet de exploitant waterwinningen (bvb gerelateerd aan stedelijke of gemeentelijke werkhuizen) een melding van ingebruikname uitvoeren volgens de procedure opgenomen in 35octies/1 van de wet oppervlaktewateren. Stopzetting moet binnen de twee maand na stopzetting worden gemeld, zo niet kan er gesanctioneerd worden. Deze verwijzing naar de meldingsprocedure van de wet oppervlaktewateren wordt eveneens opgenomen in het grondwaterdecreet.

De wijzigingen aan de wet oppervlaktewateren betreffen onder meer de wijziging van de startdatum van de heffingsvrijstelling van de nullozer, voortaan geldig voor de maand volgende op de maand waarop de VMM de nullozing heeft vastgesteld. Er werd ook voorzien in een heffingsberekening voor onvergunde lozingen en alle nullozerdossiers moeten vanaf nu de inhoudelijke voorwaarden vermeld in de wet bevatten.

In het drinkwaterdecreet wordt een verwijzing naar de indelingslijst uit bijlage 1 van Vlarem II opgenomen en wordt een nieuwe definitie voor economische toezichthouder aangenomen.

De Vlaamse Regering wordt daarnaast ook officieel belast met de codificatie en de coördinatie van de wet van 28 december 1967 betreffende onbevaarbare waterlopen en alle hierboven genoemde wetten en decreten. Dit is dan ook een eerste stap naar het nieuwe waterwetboek dat het volgende opschrift zal dragen: decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 7 juli 2017.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten