Omgevingconnect : Integratie plan-m.e.r. in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Terug naar overzicht

Vanaf 1 mei 2017 moeten alle planningsprocessen de nieuwe procedure volgens het decreet inzake integratie plan m.e.r. en andere effectbeoordelingen binnen het ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) volgen. Dit betekent dat niet alleen een plan m.e.r. hiertoe behoort maar eventueel ook nog volgende effectbeoordelingen: Ruimtelijke Veiligheidsrapportage (RVR), Passende beoordeling, Watertoets, Mobiliteitseffectrapportage (MOBER), Landbouwimpactanalyse, …

Planteam

Vooraleer er kan gestart worden met het planningsproces moet een planteam samen gesteld worden door de initiatiefnemer. Voor een gemeentelijk RUP is dit de gemeente. Zodra het planteam is samengesteld , wordt gestart met een start- en procesnota en wordt door de initiatiefnemer een digitaal platform ingericht t.b.v. publieke participatie.

Het planteam bevat minstens één erkende ruimtelijke planner en in geval plan-m.e.r./VR/… ook iemand van de Dienst MER/VR en de desbetreffende erkende deskundigen. Daarnaast moet nagegaan worden welke adviesinstanties voor het RUP belangrijk zijn, en moeten deze ook het planteam versterken.

Procedure

Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van de procedurestappen van de nieuwe geïntegreerde plan-m.e.r. - RUP-procedure weer:

Belangrijk hierbij is dat de initiatiefnemer tezamen met zijn planteam naast de startnota, welke opgesteld wordt door een MER-coördinator en gelijkaardig is aan een kennisgevingsnota, eveneens een procesnota opstelt. Deze nota blijft gedurende het hele proces open en op het digitaal platform digitaal ter beschikking voor iedereen. Deze procesnota bevat oa. de verschillende processtappen, de betrokken actoren, adviesinstanties en andere stakeholders, de deskundigen en de wijze van communicatie en participatie. De scopingsnota wordt opgesteld door Dienst MER/VR, welke gelijkaardig is aan de huidige richtlijnen.

Daarnaast moet tijdens de participatie door de initiatiefnemer minstens één moment van (actieve) participatie ingericht worden, die dan ook formeel moet omschreven worden. Dit participatiemoment kan bv. gaan van een wijkvergadering tot een uitgebreide participatie- en communicatietraject met diverse actoren gedurende de periode van 2 maanden.

Tenslotte is de plenaire vergadering niet meer verplicht en kan deze vervangen worden door een ‘schriftelijke’ adviesvraag. Dit is vooral opportuun voor ‘eenvoudige’ RUP’s met een beperkte ‘reikwijdte’ en die ook weinig advisering nodig hebben.

Bij vragen hierover één adres: rupmer@vlaanderen.be

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten