Omgevingconnect: CLP en milieuvergunningen: een vertaalslag is nodig voor elk bedrijf!

Terug naar overzicht

Omgevingconnect: CLP en milieuvergunningen: een vertaalslag is nodig voor elk bedrijf!

De CLP-verordening voert het Globally Harmonised System (GHS) in de Europese Unie in. CLP staat voor "classification, labelling en packaging" (indeling, etikettering en verpakking). Het GHS is een wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling, de etikettering en de verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels dat op het niveau van de Verenigde Naties is overeengekomen.

In de CLP-verordening gebeurt de indeling van gevaarlijke stoffen in 28 gevarenklassen en –categorieën, aangeduid door 9 gevarenpictogrammen.

Deze indeling verschilt van de indeling op basis van 8 gevarencategorieën en het vlampunt (P1, P2, P3 en P4) die de basis vormden voor de indeling van de gevaarlijke stoffen in rubriek 17 van VLAREMI. Op 1 juni 2015 werden zowel titel I als titel II van het VLAREM volledig geconformeerd met de nieuwe indelingswijze volgens de CLP-verordening.

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen opslaat, moet vóór 1 december 2015 een CLP-vertaalslag uitvoeren. Concreet moet hiervoor een register van gevaarlijke en brandbare stoffen opgesteld worden, waarin de stoffen ingedeeld worden in de nieuwe rubrieken (link: Excel-tool). Uit deze evaluatie zal dan blijken of de opslag van gevaarlijke en brandbare stoffen vergund is en of een wijziging van de vergunning noodzakelijk is. Wanneer dit het geval is, kan dit onder strikte voorwaarden gebeuren door een mededeling kleine verandering.

Het register moet ter inzage gehouden worden van de toezichthoudende overheid.

Hieronder nog een greep uit de wijzingen waarmee rekening moet gehouden worden:

  • Rubriek 6.4 is enkel van toepassing voor brandbare vloeistoffen, dit zijn vloeistoffen zonder een GHS02-symbool en met een vlampunt tussen 60 en 250 °C.
  • Rubriek 17 is de nieuwe rubriek voor alle gevaarlijke producten die worden gevat door de indeling van de CLP-verordening. Deze rubriek bevat nu ook de opslag van gevaarlijke gassen en aërosolen.
  • De basis voor de indeling van rubriek 17.3.x zijn de gevarenpictogrammen op het veiligheidsinformatieblad.
  • In vele gevallen is meervoudige rubricering noodzakelijk.

Er gelden ook nieuwe sectorale voorwaarden voor de opslagplaatsen van brandbare en gevaarlijke stoffen. Zo zijn er nieuwe scheidingsafstanden en werden de opslag- en inkuipingsregels gewijzigd.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten