VLAREBO wijziging inzake cofinanciering voor bodemsaneringswerken van kracht vanaf 1 september 2013

Terug naar overzicht

De Vlaamse Regering heeft op 15 maart 2013 de wijziging van het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO) goedgekeurd. Daarmee biedt de regering een cofinancieringsregeling aan van de saneringswerken voor historische bodemverontreiniging.

De cofinancieringsregeling komt er in navolging van de onbillijkheden, die in de praktijk ontstaan als gevolg van het onderscheid tussen de saneringsplicht en de saneringsaansprakelijkheid in het Bodemdecreet. Op die manier wil men enerzijds de bodemsanering van historische bodemverontreiniging stimuleren en versnellen, en anderzijds het maatschappelijk draagvlak voor het bodemsaneringsbeleid verhogen.

Deze cofinancieringsregeling richt zich op eigenaars dan wel voormalige eigenaars van de grond waarop de bodemverontreiniging tot stand is gekomen. Om beroep te kunnen doen op de financiële steun moet hij echter vóór 1 juni 2008 eigenaar geworden zijn. De subsidie, welke maximaal 50% bedraagt, heeft alleen betrekking op het uitvoeren van bodemsaneringswerken en niet op het beschrijvend bodemonderzoek of de opmaak van een bodemsaneringsproject. Het exacte bedrag wordt vastgesteld op basis van de facturen en bedraagt maximaal 200.000 euro. De aanvraag voor cofinanciering gebeurt bij OVAM en vóór de start van de bodemsaneringswerken.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 1 september 2013. Vanaf die datum kunnen saneringsplichtige personen, die voldoen aan de voorwaarden uit het nieuwe besluit, een aanvraag tot cofinanciering indienen.

De heer Johan Ceenaeme, diensthoofd Bodemonderzoek en sanering West van OVAM, verzorgt eind augustus een korte toelichting rond dit onderwerp. Tijdens de 17de editie van onze Zomercursus "Bedrijfsmilieuzorg en Ruimtelijke Ordening" kan u hem op dinsdag 27 augustus 2013 in de namiddag aan het woord horen. Het luikje Cofinanciering is geïntegreerd in Module 6a Bodem van onze modulaire Zomercursus. Klik hier voor het volledige programma of om in te schrijven.

Mocht u hierbij verder nog vragen hebben of meer inlichtingen wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@enviroplus.be of één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten