Voorstelling sprekers Zomercursus 2024

De Zomercursus 2024 zit boordevol interessante onderwerpen voor de milieuprofessional, gebracht door ervaren, boeiende sprekers. Hier geven we je een overzicht.

Dinsdag 20 augustus 

Mireille Verboven

Mireille is Milieudeskundige bij BOVA ENVIRO+. Ze is Milieucoördinator A sinds 2004, en behaalde aan de Vrije Universiteit Brussel het diploma ingenieur in de scheikunde en de landbouwindustrieën.

Sara guedich

Sara guedich behaalde een professionele bachelor in de Agro-en Biorechnologie. Na een periode te werken als o.a. laborante in een milieuhygiënisch labo, werd ze geprikkeld om mee te weten over milieu, hervatte ze het studeren en behaalde milieucoördinator A aan de UGent Academie voor Ingenieurs (UGain). Sinds een 2-tal jaar is ze begonnen met het uitbouwen van haar loopbaan in milieucoördinatie en sinds 2024 is ze tewerkgesteld binnen BOVA ENVIRO+. Door het opmaken van diverse vergunningsaanvragen en een reeks milieucoördinatorschappen, bouwde ze verder aan haar kennis. Ze is enorm geïnteresseerd in milieuzorgsystemen zoals de ISO-normering en EMAS. Dankzij het opstellen van wetgevingsregisters en het uitvoeren van conformiteitsaudits voor klanten uit diverse sectoren, heeft ze al een gedegen basis op gedaan en kijkt ze uit om zich verder te ontplooien in het werkveld.

 

Sven Wouters

 Sven Wouters startte in 2011 bij de toenmalige Dienst Mer en werkt vandaag nog steeds bij het nieuwe team Omgevingseffecten als coördinator van het Vlaams Expertisecentrum m.e.r. Hij heeft de modernisering m.e.r. vanuit de administratie mee vorm gegeven en heeft vandaag de opdracht om het Vlaams expertisecentrum m.e.r. verder uit te bouwen. De modernisering van de Milieueffectrapportage streeft naar zowel het verhogen van de kwaliteit en maatgerichtheid van de MER’s door in te zetten op gedeeld eigenaarschap met specifieke rollen en verantwoordelijkheden. Het nieuwe decreet voorziet in een aantal vereenvoudigingen en maakt het mogelijk om het proces efficiënt uit te tekenen op maat van het plan of project. In deze sessie gaan we in op de wijzigingen in de procesvoering en de verantwoordelijkheden van de verschillende rollen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de MER’s van morgen voldoende aan node van vandaag.

Yves Loix

 Yves is sedert 2001 een vennoot bij GSJ-advocaten waar hij een team van gespecialiseerde advocaten aanstuurt in de materie van de stedenbouw en het milieurecht. Als advocaat begeleidt Yves zowel particulieren als overheden bij vergunningsdossiers. Sedert meerdere jaren is hij aangesteld als gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. Ook is hij deskundige in de Ruimtelijke Ordening aangesteld door de Vlaamse Overheid in de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend erfgoed waar hij adviseert bij de opmaak van nieuwe regelgeving.  

Donderdag 22 augustus

Isabel Dauwe

Isabel is Milieuconsultant, milieucoördinator A en MER-deskundige (lucht – water- coördinatie) bij BOVA ENVIRO+. Door haar multifunctionaliteit komt ze hierdoor in aanraking met tal van bedrijven in verschillende sectoren. Zodoende heeft Isabel een ruime expertise opgebouwd binnen verschillende domeinen van de milieuwetgeving. In deze module zal Isabel toelichting geven bij het thema ‘Water’ (in al zijn vormen) en specifiek focussen op de gewijzigde wetgeving hieromtrent.

Kristof Van Acker

Kristof Van Acker is actief als projectingenieur industriewater bij Witteveen+Bos. Hij is erkend MER-deskundige in de discipline oppervlaktewater en afvalwater. Hij heeft 10+ jaar ervaring als projectleider bij Witteveen+Bos. Hij beschikt over een brede kennis van de milieuwetgeving met een wetenschappelijke onderbouwing. Voorheen was Kristof actief als extern milieucoördinator in diverse sectoren. Binnen de industrie heeft hij ervaring opgedaan met wateraudits, beheersing van de waterhuishouding en hergebruik van water. In het kader van vergunningsdossiers voert hij BBT(+) evaluaties uit en evalueert en motiveert hij de haalbaarheid van lozingsnormen. Hij heeft ook ervaring op vlak van ecotoxicologie en impactanalyse.

Ywan De Jonghe

Ywan is geoloog van opleiding en sinds 2001 werkzaam bij het toenmalige AMINAL en nadien de Vlaamse Milieumaatschappij waar hij doorheen de tijd betrokken was bij verschillende aspecten van het grondwater- en recent ook drinkwaterbeleid. Zo werkte hij mee aan de adviesverlening, uitbreiding van het meetnet, bepaling van normenkaders,… Hij volgde gans deze periode de wetgeving met betrekking tot grondwater en was ook betrokken bij verschillende wetgevende initiatieven rond grondwater, waaronder ook de VLAREM-Grondwatertrein.

Leen Maes

Leen is geregistreerd ruimtelijk planner en geograaf. Als ruimtelijke planner ondersteunt Leen bij BOVA ENVIRO+ het MER-team bij de beoordeling van de disciplines landschap, erfgoed en archeologie, en ruimtelijke aspecten. Daarnaast geeft ze bijstand en advies over ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten bij omgevingsvergunningsdossiers. Leen heeft tevens ervaring met het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen als ondersteunend medewerker op een stedelijke dienst. Deze module zal ingaan op enkele aandachtspunten bij een omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundig luik – als praktisch overzicht voor een milieucoördinator.

Dinsdag 27 augustus

Frederik Foulon

Frederik is energiedeskundige sinds 2009. Hij is tevens master biologie en milieucoördinator niveau A. Als zelfstandige bouwde hij ervaring op als energiedeskundige en EPB-verslaggever voor residentiële bouwprojecten. Begin 2018 vervoegde hij het team van BOVA ENVIRO+ als consultant milieu & energie. In dit kader zorgt hij onder meer voor uitvoering van energieaudits en energiebalansen voor ondernemingen. Momenteel volgt hij de opleiding tot energiedeskundige type D voor opmaak van EPC’s voor niet-residentiële gebouwen. Deze opleiding behandelt onder meer de wetgeving rond energieprestaties van niet-residentiële gebouwen (EPC-NR) en de verplichting tot plaatsing van een PV-installatie op niet-residentiële gebouwen.  

Dries Vermassen

Dries is bio-ingenieur milieutechnologie van opleiding. Na meer dan 10 jaar als projectingenieur in de sector van industriële gaszuiveringstechnologie heeft hij zich toegelegd op energie. Sinds begin 2024 is hij actief binnen het team van BOVA ENVIRO+ als energiedeskundige. In deze functie zorgt hij onder meer voor de uitvoering van energieaudits en energiebalansen voor ondernemingen. Momenteel volgt hij ook de opleiding tot energiedeskundige type D voor de opmaak van energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Daarnaast is Dries ook betrokken bij de opmaak van carbon footprints van bedrijven en de begeleiding van hun emissiereductie.

Robin Verbeke

Robin Verbeke is Adviseur Omgeving & Ruimtelijke Ordening bij het Kennis- en Lobbycentrum van Voka vzw. Vanuit Voka verdiept hij zich in de Vlaamse omgevingsvergunningverlening en alle hiermee gelinkte facetten, zoals stedenbouw, natuur- en soortenbeschermingsrecht, milieueffectrapportage… Hij volgt het Vlaamse en Europese beleid nauw op en vertegenwoordigt Voka in verschillende strategische adviesraden, zoals de SERV, Minaraad en SARO. In een vorig leven was Robin Verbeke een zestal jaar actief als advocaat bij een advocatenkantoor in Gent, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Robin zelf legde zich tijdens zijn loopbaan als advocaat toe op het begeleiden, ondersteunen of bestrijden van omgevingsvergunningsaanvragen. In juni 2023 verliet Robin de Gentse balie.

Sacha De Clercq

Sacha is sinds 2022 actief als deskundige duurzaamheid en klimaat bij BOVA ENVIRO+. Daarvoor heeft hij een master in mariene biologie en een master in Environmental Technology behaald aan Imperial College London.   Bij BOVA ENVIRO+ werkt Sacha aan de creatie van een framework dat de duurzaamheid van mariene projecten evalueert op verschillende ecosysteemdiensten, de MESAT-tool. Hij maakt ook carbon footprints van bedrijven op en begeleidt hen in hun emissiereductie verhalen. Daarnaast helpt Sacha bij het opmaken van MERs. BOVA ENVIRO+ neemt sinds 2022 deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, waarin Sacha een belangrijke rol speelt.  

Donderdag 29 augustus

Ingrid Schotte

Ingrid is Milieudeskundige bij BOVA ENVIRO+. Ze is Milieucoördinator A sinds 1997 en behaalde aan de Universiteit Gent de diploma's ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën en ingenieur in de milieusanering.

Pepijn Libbrecht

Pepijn maakt deel uit van het BeNeLux Salesteam en is verantwoordelijk voor de regio Antwerpen. Enige tijd geleden kwam hij in het bedrijfsleven terecht door een samenwerking met de KU-Leuven bij het opstellen van zijn thesis. Het onderzoek werd ondersteund door het R&D team van Desotec en de verworven kennis was voor Pepijn een ideale basis om zich te profileren als zuiveringsexpert. Met behulp van mobiele actieve kool oplossingen is Pepijn verantwoordelijk voor klanten in de Antwerpse regio. De laatste jaren heeft de Antwerpse regio heel wat aandacht gekregen omtrent de PFAS problematiek. Er wordt even dieper ingegaan op deze problematiek en bekeken hoe deze ‘forever chemicals’ op een ecologische manier uit de circulatie gehaald worden met actieve kool technologie.  

In deze module zullen zij onder meer antwoord geven op de vraag: Wat beweegt er in de bodemsector? Een bespreking doen van de meest recente ontwikkelingen in bodemwetgeving, procedures en richtlijnen, aangevuld met de visie van een bodemdeskundige en dieper ingaan op de ervaring van Ans als schade-expert verzekeringen bij de toepassing van de schadegevallenregeling.

Mario Clemmens

Mario Clemmens is geoloog en houder van een bosbouwbekwaamheidsgetuigschrift. Van 1996 tot 2004 was Mario geoloog-projectleider bij erkend bodemsaneringsdeskundige nv Bureau voor Milieu-Onderzoek. Sedert 2005 bouwde hij als zelfstandige ervaring op als consultant binnen de domeinen pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen, ecologisch terreinbeheer en fytoremediatie. Vanaf oktober 2015 is Mario Clemmens managing partner binnen bio2clean, spin-off van de UHasselt gespecialiseerd in fytoremediatie. Fytoremediatie maakt gebruik van planten en hun geassocieerde micro-organismen om verontreinigende stoffen te verwijderen uit bodem, grondwater, oppervlaktewater of sediment.  In de opleiding staat hij stil bij de mogelijkheden, beperkingen en kosten van fytoremediatie van terreinen verontreinigd met PFAS en andere organische stoffen als duurzaam saneringsalternatief met heel wat voordelen op vlak van leefomgeving, natuurlijk kapitaal, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Hij illustreert dit met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en recente (piloot)proeven.  

 

Johan Ceenaeme

Johan Ceenaeme is stafmedewerker en bodemexpert binnen de afdeling Bodembeheer van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Hij is al bijna 30 jaar medeverantwoordelijk voor de coördinatie van de regelgeving en het beleid rond verontreinigde bodems. Johan is betrokken bij de internationale contacten op het gebied van het bodemsaneringsbeleid en is vertegenwoordiger voor België in de European Soil Expert Group en het Common Forum. Zijn voornaamste expertisedomeinen zijn de wetgeving over bodemsanering en de impact van bodemverontreiniging op de vastgoedwaarde. Hij startte samen met collega's en andere partners het Europese EmConSoil-netwerk rond PFAS in bodem en grondwater.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten