Lokalisatie windturbines

Sinds enkele jaren is de windenergiemarkt in Vlaanderen sterk in beweging. Zo hebben energieproducenten, projectontwikkelaars, bedrijven en ook particulieren concrete projecten om te investeren in windenergie. Vanuit de Vlaamse Overheid wordt bij de inplanting gestreefd naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de meest optimale planmatige invulling van een gebied, onder andere in functie van de kwetsbaarheid en de draagkracht van het gebied.

De locatiekeuze dient dan ook op basis van een aantal afwegingselementen te worden gemotiveerd en onderbouwd in een lokalisatienota die bij de omgevingsvergunningsaanvraag dient te worden gevoegd.

Op basis van een eerste bezoek aan de site vraagt BOVA ENVIRO+ de nodige informatie op teneinde de verschillende afwegingselementen te kunnen aftoetsen. In een tweede fase bezorgt u aan BOVA ENVIRO+ de technische specificaties van de geplande windturbine(s) zodat de slagschaduw- contouren kunnen worden bepaald, alsook de geluidsimpact. Na afwerking van de lokalisatienota kan BOVA ENVIRO+ verder ook nog instaan voor communicatie en overleg met overheidsinstanties en/of omwonenden.

BOVA ENVIRO+ heeft door specialisatie van haar milieudeskundigen alle kennis in huis voor de opmaak van een dergelijke lokalisatienota. Zo beschikt BOVA ENVIRO+ over deskundigen inzake de berekening van de slagschaduw, de impact op fauna & flora en het landschappelijke aspect. Voor het geluidsaspect wordt samengewerkt met een ervaren partner. We beschikken tevens over de nodige software (WindPRO, Autocad MAP).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten