MER en ontheffing MER

Een MER (milieueffectrapport) is de decretaal vastgelegde vorm van een milieu-impactstudie. Er zijn twee niveaus waarbij een MER dient opgemaakt te worden. Enerzijds op planniveau in kader van ruimtelijke plannen en beleidsplannen; en anderzijds in kader van de vergunningsprocedure (bv. voor welbepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen of voor de aanleg of aanpassing van belangrijke infrastructuurwerken). Tijdens een milieueffectenonderzoek wordt nagegaan wat de te verwachten effecten zijn op onder meer de aspecten bodem, water, landschap, natuur, mobiliteit, geluid, lucht en hinder. Afhankelijk van de grootte van het plan of project en de te verwachten effecten, wordt dit onderzoek gedaan in de vorm van een (plan- of project-)MER, ontheffingsdossier of (plan- of project-) MER-screening

BOVA ENVIRO+ biedt een totaalpakket aan voor de coördinatie én volledige samenstelling van een MER of  ontheffing van een MER. Ook de opmaak van een MER-screeningsnota kunnen wij voor onze rekening nemen. Bij een MER wordt het MER-team van deskundigen geleid door een MER-coördinator die garant staat voor de efficiënte uitvoering, timing en het persoonlijk contact met de opdrachtgever en de overheid. De opmaak van een MER verloopt volgens verschillende wettelijk bepaalde stappen, BOVA ENVIRO+ geeft u graag meer informatie inzake de MER-plicht en de correct te volgen procedure.

Bij BOVA ENVIRO+ staat een team van erkende deskundigen en ervaren MER-coördinatoren voor u klaar die thuis zijn in de meest uiteenlopende sectoren en disciplines. BOVA ENVIRO+ staat garant voor een wetenschappelijk onderbouwde MER en verhoogt zo de slaagkans van uw project of verzekert het voortbestaan van uw bedrijf.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten