Milieu- en hinderstudies

In de milieuwetgeving of in kader van de omgevingsvergunning worden dikwijls heel wat milieustudies en -metingen gevraagd. Daarenboven kan een organisatie geconfronteerd worden met een hinderproblematiek ten gevolge van de uitvoering van bepaalde activiteiten en de nabijheid van bijvoorbeeld een woonzone. En ook dan kunnen bepaalde studies en metingen noodzakelijk zijn.

Dit kan gaan van nullozingsrapporten in het kader van de vrijstelling op de heffing van afvalwater, de haalbaarheid naar afkoppeling en hergebruik van hemelwater, de opmaak van reductieprogramma’s voor gevaarlijke stoffen en de solventproblematiek, geur- en stofstudies, geluidsstudies, mobiliteitsstudies, studies naar haalbaarheid van emissienormen, grondwaterstudies, emissie- en afvalpreventie, eco-efficiëntiestudies, milieubeleidsstudies voor overheden tot lichthinderplannen toe...

BOVA ENVIRO+ voert dergelijke studies uit met de nodige wetenschappelijke onderbouwing en met als doel een pragmatisch en haalbaar antwoord te kunnen bieden voor een zekere problematiek. Gegevens worden verzameld en geanalyseerd en het rapport wordt uitgeschreven waarbij bij elke stap persoonlijk overleg wordt gevoerd met bedrijven, overheden en andere belanghebbenden. Elke studie wordt bovendien geleid door een projectcoördinator om zo op de meest efficiënte manier te komen tot een optimaal resultaat.

BOVA ENVIRO+ beschikt dan ook over de nodige ervaren deskundigen, software en modelleringstechnieken om deze studies tot een goed einde te brengen. Geen studie om een studie, bruikbaarheid staat bij ons voorop.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten