Advies CLP-vertaalslag: is uw milieuvergunning al vertaald?

Terug naar overzicht

Op 1 juni 2015 werd de omzetting van CLP-verordening in de VLAREM I en II een feit. Hierdoor wijzigt de indeling van de gevaarlijke gassen, vloeistoffen en vaste stoffen grondig. Vanaf nu spreekt met van gevaarlijke producten (rubriek 17) en brandbare stoffen (rubriek 6). Door deze omzetting zijn ook nieuwe scheidingsafstanden tussen de gevaarlijke producten onderling gewijzigd, is een nieuwe signalisatie van de opslagtanks en – plaatsen noodzakelijk. De oude gevaarsymbolen dienen vervangen te worden door de nieuwe CLP gevaarspictogrammen.

Concreet moet u als bedrijf na gaan of uw opslag van gevaarlijke producten vergund is volgens de nieuwe indelingslijst en welke nieuwe (sub)rubrieken hiervoor van toepassing zijn. Hiervoor dient voor 1 december 2015 een register van gevaarlijke producten en brandbare stoffen waarin de vergunde situatie geëvalueerd wordt met de nieuwe rubrieken, opgesteld te zijn. Uit deze evaluatie zal dan blijken of uw opslag van gevaarlijke en brandbare producten vergund is en of een wijziging van de vergunning of melding noodzakelijk is. Wanneer dit het geval is, kan dit onder strikte voorwaarden gebeuren door een mededeling kleine verandering.

Hieronder nog een greep uit de wijzingen waarmee u rekening moet houden:

  • Rubriek 6.4 is enkel van toepassing voor brandbare stoffen

  • Rubriek 17 is de nieuwe rubriek voor al de gevaarlijke producten die worden gevat door de indeling van de CLP – verordening. Deze rubriek bevat nu ook de opslag van gevaarlijke gassen en aërosols met minstens één gevaarspictogram.

  • De basis voor de indeling van rubriek 17.3.x zijn de gevaarspictogrammen op het etiket of de veiligheidsinformatieblad volgens de CLP – verordening.

  • Indien u reeds vergund bent voor een gevaarlijke product, blijft u voor dit product vergund en zal de betrokken rubrieken in het register moeten genoteerd worden.

  • In vele gevallen is meervoudige rubricering noodzakelijk.

  • Nieuwe sectorale voorwaarden voor de opslagplaatsen van brandbare stoffen en gevaarlijke producten. Zo gelden onder meer nieuwe scheidingsafstanden rekening houdend met de gevarenpictogrammen en de betrokken voorrangsregeling.

  • Aanpassen van signalisatie is noodzakelijk. De oude pictogrammen dienen gewijzigd te worden in de nieuwe gevaarspictogrammen van de CLP – verordening.

  • Opleiding van de medewerkers in deze nieuwe CLP – gevaarsymbolen en omzetting van de VLAREM I en II voorwaarden.

De deadline voor het opstellen van een register van gevaarlijke producten en brandbare stoffen met de nieuwe indelingslijsten en de verplichting tot het nagaan of een bijkomende vergunning, melding of mededeling kleine verandering noodzakelijk is, komt dus zeer snel dichterbij, BOVA ENVIRO+ heeft verschillende CLP-specialisten in huis waardoor zij, via pragmatisch aanpak, u kunnen helpen bij deze nieuwe verplichtingen.

Tevens beschikt BOVA ENVIRO+ over ervaren opleidingsspecialisten en kunnen zij op maat van uw bedrijf een CLP-toolboxmeeting geven.

BOVA ENVIRO+ beschikt over verschillende milieu- veiligheidsconsultants die heel wat ervaring hebben met het implementeren de nieuwe VLAREM verplichtingen van gevaarlijke producten. Zij kunnen u verder assisteren bij de opmaak van het register, de vertaalslag van de nieuwe sectorale voorwaarden van de opslag van gevaarlijke producten en ondersteunen bij de indeling van gevaarlijke producten en brandbare stoffen, ondersteuning inzake de Seveso – richtlijnen.

Wilt u meer weten over de opmaak van het nieuwe register van gevaarlijke producten, nieuwe indeling van CLP-opleiding, een actualisatie van Seveso toets of uw milieuvergunning, de controle van de nieuwe scheidingsafstanden, neem dan vrijblijvend contact met ons op via één van onze kantoren.

Met vriendelijke groeten,

Natasja De Splenter
Manager - Juriste

Kaat Allaert
Bestuurder Manager

Geert Bogaert
Gedelegeerd Bestuurder

Onze kantoren:
Kantoor Destelbergen: Wellingstraat 102 9070 Destelbergen tel: 09/328 11 40
Kantoor Roeselare: Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare, tel: 051/23 20 90
Kantoor Oostende: Rietstraat 11 bus 3 8400 Oostende tel: 059/41 29 22 K
antoor Beveren: Stationsstraat 60 9120 Beveren, tel: 03/755 00 65
Kantoor Mont-Saint-Guibert: Rue des Trois Burettes 65, 1435 Mont-Saint-Guibert, tel: 010/84 59 42

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten