Een paar stappen dichterbij het nieuwe milieuhandhavingsbeleid

Terug naar overzicht

Op 2 oktober 2013 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van titel XVI van het DABM ingediend bij het Parlement.

Dit ontwerpdecreet komt er na de decretale voorziene evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet.

De belangrijkste wijzingen hebben betrekking op de verruiming van het begrip milieu-inbreuk, de territoriale bevoegdheid van toezichthouders van politiezones, het vijfjaarlijkse herzien van het handhavingsbeleid, de invoering van bestuurlijke dwangsom en verzoek tot opleggen van bestuurlijke maatregelen. Hieronder wordt per topic een korte toelichting gegeven.

  • De definitie van milieu-inbreuk werd verruimd. Momenteel blijft wel de limitatieve lijst in de vorm van bijlagen bij het Milieuhandhavingsbesluit behouden. Er zal omzichtig met de uitbreiding om gegaan worden.

  • Uitbreiding van de territoriale bevoegdheid van de provinciale toezichthouder, welke nu niet alleen in eigen provincie maar ook daarbuiten toezicht kan uitoefen.

  • Vijfjaarlijks herzien van het milieuhandhavingsprogramma van de Vlaamse Hoge Raad voor Milieuhandhaving. Het betreft een strategische meerjarenprogramma, waarin duidelijke prioriteiten dienen geformuleerd te worden en de bestaande middelen zo efficiënt mogelijk te worden ingezet.

  • Invoering van bestuurlijke dwangsom. In de nieuwe artikelen 16.4.1.8bis wordt voorzien in een regeling rond het opleggen van de bestuurlijke dwangsom. De dwangsom is een accessorium van de bestuurlijke maatregel. Zij kan samengaan met een bestuurlijke maatregel maar de bestuurlijke maatregel kan perfect zonder dwangsom worden opgelegd, terwijl dit omgekeerd niet kan.

  • Verzoek tot opleggen van een bestuurlijke maatregelen. Om forumshoppen te vermijden wordt een ontvankelijkheidsvoorwaarde bij een besluit ingevoegd. Decretaal wordt ingeschreven dat het verzoek een melding moet maken van verzoeken die reeds eerder bij andere bevoegde persoon (toezichthouders, de burgemeester en de provinciegouverneur).

Indien u meer informatie wenst daaromtrent, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@enviroplus.be of telefonisch via één van onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten