KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM voor de afvalsector, begin eraan voor het te laat is!

Terug naar overzicht

In het nieuwe VLAREMA werd beslist om het roer om te gooien en de administratieve procedure grondig te vereenvoudigen. Voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars (de vroegere overbrengers) die enkel werken met niet gevaarlijke afvalstoffen volstaat een loutere registratie. Voor bedrijven die (ook) gevaarlijke afvalstoffen behandelen of verhandelen geldt eveneens een eenvoudige registratieplicht, maar deze wordt aangevuld met een plicht om een kwaliteitsborgingssysteem in te voeren en periodiek te laten keuren. De focus verschuift dus van een administratieve last naar het implementeren van het principe van zelfcontrole en het verder professionaliseren van de sector.

Concreet moeten dus volgens art. 6.1.1.4. van het VLAREMA inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem (KBS) indien ze met gevaarlijke afvalstoffen omgaan. In art. 6.1.1.5. worden de volgende negen onderdelen aangegeven die het KBS minimaal dient te bevatten:

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of -makelaar

 • richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden

 • een werkmethode die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen

 • een werkmethode die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt

 • een werkmethode die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen

 • een werkmethode die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers

 • voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken.

U als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar dient het KBS te laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstelling. De volgende termijnen zijn daarvoor van toepassing:

 • inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die een eerste maal geregistreerd worden, moeten binnen de 2 jaar na hun registratie hun KBS laten keuren door een onafhankelijke keuringsinstelling. Nadien om de 4 jaar.

 • inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars die reeds een erkenning hadden als overbrenger van gevaarlijke afvalstoffen dienen geen nieuwe registratieprocedure te doorlopen zolang de erkenning niet vervallen is. In dit geval dient u over een KBS te beschikken tegen 1 juni 2013 en dient de keuring van het KBS dan te gebeuren binnen de 2 jaar.

Wilt u meer weten over de opmaak of de inhoud van het kwaliteitsborgingssysteem, neem dan vrijblijvend contact met ons op via één van onze kantoren. ENVIRO+ beschikt over verschillende milieuconsultants die heel wat ervaring hebben met het implementeren en/of begeleiden van managementsystemen.

Zij kunnen u verder assisteren bij het invoegen van deze werkmethodes in uw bestaande systemen of het uitschrijven van een nieuw systeem.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten