Omgevingconnect : Gemeenten worden regisseurs binnen het nieuwe Vlaams Afvalplan

Terug naar overzicht

In opdracht van de Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege werd het voorbije jaar gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.

In opdracht van de Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege werd het voorbije jaar gewerkt aan een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2016-2022.

Het vorige plan realiseerde een reductie van 7 kg restafval per Vlaming. Het nieuwe plan legt de lat beduidend hoger, met een ambitieuze maar volgens de minister realistische verdubbeling van deze reductie, tot 16 kg. Het plan wil deze doelstelling halen door in te zetten op meer hergebruik, acties tegen voedselverspilling en initiatieven om de deeleconomie te ondersteunen. Dit kan enkel door het realiseren van innovatieve inzamelsystemen en meer maatwerk. Hierbij zullen de gemeenten en intercommunales een belangrijke regisserende rol vervullen waarbij ze inspelen op lokale behoeften door een inzameling op maat te organiseren, zodat een blijvende, toegankelijke en efficiënte dienstverlening voor alle inwoners kan worden gegarandeerd.

Vroeger was de doelstelling voor alle 308 lokale besturen dezelfde: het restafval terugdringen tot onder de 180 kg/inwoner. Nu worden verschillende doelstellingen opgelegd, gaande van 116 kg/inwoner tot 258 kg/inwoner, al naargelang de industriële activiteiten, bevolkingsdichtheid, toerisme, … . Wanneer deze doelstellingen door de lokale besturen niet worden gehaald zal ondersteuning op maat worden aangeboden om het restafvalcijfer alsnog te behalen. Gemeentes die nu reeds hun doelstellingen halen zullen de geboekte resultaten moeten bestendigen en kunnen eveneens subsidies krijgen voor innovatieve proefprojecten rond het lokaal sluiten van materiaalkringlopen.

Gemeenten en intercommunales spelen een cruciale rol doordat zij de lokale omstandigheden kennen en daardoor in staat zijn in te spelen op de lokale behoeften door inzameling op maat te organiseren. Binnen het nieuwe plan krijgen de afvalbedrijven een eerder acterende rol waarbij ze kunnen meewerken aan het invoeren van innovatieve inzamelsystemen die meer selectieve inzameling mogelijk maken, hierbij wordt ondermeer gedacht aan ondergrondse systemen en minirecyclageparken, maar ook aan pop-up inzameling. De invoering van deze systemen vergt inspanningen en een voortdurende dialoog met de burger om de afvalinzameling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten