Omgevingconnect : Subsidiebesluit aanleg gemeentelijke rioleringen

Terug naar overzicht

5 mei 2017, op voorstel van minister Joke Schauvliege

Op 6 juni werd het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, gepubliceerd in het staatsblad. Hiermee kunnen gemeenten of hun rioolbeheerders subsidies aanvragen voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen of voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties.

Het Vlaamse Gewest geeft een subsidie, met name de gewestbijdrage, en dit in 3 gevallen:

  1. Het Vlaamse Gewest komt tussen voor 75% van de door de rioolbeheerders gemaakte kosten bij aanleg en verbetering van rioleringen
  2. Het Vlaamse Gewest subsidieert 75% van de gemaakte kosten door de bouw en verbetering van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.  Enkel de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit kleiner dan de omslagwaarde die bepaald is voor de gemeente waar de installatie voorzien wordt, komen in aanmerking voor subsidie.  De omslagwaarde per gemeente kan teruggevonden worden onder: https://www.vmm.be/wetgeving/uitvoeringsbesluit.pdf
  3. Voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties geeft het Vlaamse gewest eveneens een subsidie ten bedrage van 1750 euro per individuele waterzuiveringsinstallatie, als de installatie aangekocht, geplaatst en beheerd wordt door een rioolbeheerder.  Dat bedrag wordt verhoogd tot 3500 euro voor een individuele waterzuiveringsinstallatie met prioriteit 1 of 2 (stroomgebiedbeheerplannen Schelde en Maas).

Cumulatie met subsidies van andere instanties is mogelijk, maar het totaal van de subsidies kan nooit meer dan 100% van de kosten bedragen.

De rioolbeheerders kunnen elektronisch voorstellen van rioleringsprojecten en projecten van kleinschalige zuivering indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM maakt op basis van het ingediende voorstel een subsidiëringsprogramma op dat is opgedeeld in 4 fases:

Met dit besluit wordt het voormalige subsidiebesluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002, zoals gewijzigd door diverse besluiten van de Vlaamse Regering, opgeheven.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten