Omgevingconnect : ‘Windkracht 2020’ stuwt hernieuwbare energie vooruit

Terug naar overzicht

Op 15 december 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Windkracht 2020’ goed. Dit nieuw windplan moet er voor zorgen dat België de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie haalt. Windkracht 2020 zorgt ervoor dat tegen 2020 minstens 280 extra windmolens in Vlaanderen bijkomen.

Provincies samen met gemeentes

Elke provincie krijgt hierbij eigen doelstellingen. De Vlaamse Regering zal hieromtrent tegen eind april 2017 de provinciale doelstellingen voor windenergie vastleggen. Daarna zal de Vlaamse overheid een samenwerkingsverband opzetten met de Vlaamse provincies en de sector, het zogenaamde ‘windpact’.

Bij de uitwerking van de vastgelegde provinciale doelstellingen zal de provincie, in samenwerking met de gemeenten, voor de verschillende potentiegebieden onderzoeken hoe deze zones kunnen leiden tot de realisatie ervan.

Om de beleidsdoelstellingen tegen 2020 te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat medio 2018 een duidelijk zicht is op de realiseerbaarheid van de provinciaal verdeelde beleidsdoelstelling.

Uitgangsprincipe

In eerste instantie wil de Vlaamse overheid met de conceptnota ‘Windkracht 2020’ bewaken dat prioritaire inplantingslocaties maximaal worden benut. De Vlaamse zeehavengebieden en industriegebieden zijn hierbij logische en prioritaire inplantingsplaatsen voor grootschalige windenergie.

Er zal tevens overleg gepleegd worden met defensie en de luchtvaartsector om luchtvaartactiviteiten en de inplanting van windturbines op elkaar af te stemmen en aldus zoveel mogelijk beperkingen weg te werken.

Als onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden windmolens bestemmingsneutraal. Het uitgangsprincipe is hierbij dat windmolens overal kunnen staan. Daardoor zal het bij voorbaat niet meer onmogelijk zijn om windmolens te bouwen in natuurgebied.

Snellere vergunningsprocedure

Door de gemeenten meer te betrekken in de vertaling van de provinciale doelstellingen naar concrete projectlocaties, moet dit leiden tot lokaal meer gedragen projecten, wat leidt tot minder beroepsprocedures tegen vergunde projecten vanuit de lokale besturen.

Daarnaast zal er meer ingezet worden op het informeren en participeren van burgers. Hiervoor wordt een Windgids ontwikkeld die als handleiding met concrete tips dient voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten.

Verder wordt onderzocht op welke manier de totale doorlooptijd voor vergunningsprocedures beperkt kan worden.

Stimuleren van kleine en middelgrote windturbines

Aangezien de huidige omzendbrief LNE/2009/01 voor kleine en middelgrote windturbines – gezien de vele regels – eerder contraproductief werkt, wordt deze afgeschaft. 

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten