Omgevingconnect: PAS voor lokale besturen

Terug naar overzicht

PAS voor lokale besturen

Programmatische Aanpak Stikstof of afgekort PAS, beoogt het stelselmatig terugdringen van stikstofdeposities, voornamelijk via de lucht, zodat habitattypes die gevoelig zijn uiterlijk in 2050 een gunstige staat van instandhouding kunnen bereiken en verdere achteruitgang van deze habitattypes intussen vermeden wordt.

Aandachtspunten bij de vergunningverlening

Bij het indienen van de milieuvergunningsaanvraag moet er volgens bijlage 4A, punt G5 van titel I van het VLAREM een passende beoordeling toegevoegd worden indien een inrichting een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een Speciale beschermingszone (SBZ) kan veroorzaken.

Een onderdeel van de passende beoordeling gaat over stikstofneerslag uit de lucht. Daarbij dient een diepgaande berekening te gebeuren om de bijdrage aan de stikstofneerslag ten opzichte van de kritische depositiewaarde van het getroffen habitat te bepalen. Op basis van het resultaat van die berekening zal bepaald worden wat er (niet) mogelijk is en eventueel onder welke voorwaarden.

Om te weten of er een passende beoordeling nodig is ingevolge het aspect stikstofneerslag, kan gebruik gemaakt worden van de depositiescan (www.voortoets.be).

Gewijzigde verlengingsbepaling van kracht sinds 08/01/2016

In het kader van de PAS zullen geen vergunningen vroegtijdig beëindigd worden. Vergunningen voor nieuwe locaties zijn tijdens de huidige overgangsfase niet mogelijk. Hervergunningen zijn in principe niet aan de orde in deze overgangsfase aangezien in het decreet inzake milieuvergunningen de vergunningen van rechtswege verlengd werden tot 2016 en voor bedrijven met een bijdrage lager dan 50% tot 2019. Exploitanten kunnen er echter voor kiezen of ze in deze decretale regeling stappen of niet, en dit mits eenvoudig verzoek bij de vergunningverlenende overheid dat een rapport bevat van de uitgevoerde depositiescan.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten