Preventie van brand op de arbeidsplaats

Terug naar overzicht

In het Belgisch Staatsblad van 23.04.2014 is het KB van 28.03.2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen, gepubliceerd. Het nieuwe KB vormt hoofdstuk III –preventie van brand op de arbeidsplaats onder titel III – arbeidsplaatsen in de Codex Welzijn op het werk.

De bepalingen in art. 52 van het ARAB over de voorkoming van brandrisico’s zijn opgeheven en vervangen door een nieuw koninklijk besluit over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. De bepalingen over de constructie van gebouwen werden behouden maar zullen mettertijd ook vervangen en opgenomen worden in een KB. Enkele bepalingen van het nieuwe KB leggen wel nog de aanvullende toepassing op van sommige nog geldende artikelen uit art. 52. Op de site van FOD WASO is een tabel terug te vinden met de bepalingen van art.52 die nog van toepassing blijven.

Elke werkgever moet een brandpreventiebeleid voeren dat is gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, zoals vastgelegd door de Wet Welzijn van 04.08.1996. Bij de evaluatie van het dynamisch risicobeheersingssysteem moet hij rekening houden met de resultaten van de evacuatieoefeningen, de opgedane ervaring bij eerder opgetreden branden en bij incidenten die aanleiding kunnen geven tot een brand.

Voortaan moet elke werkgever een brandbestrijdingsdienst oprichten, in tegenstelling tot vroeger waar dat slechts in specifieke gevallen verplicht was.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten