Recente wijzigingen inzake ruimtelijke ordening en het gronden- en pandenbeleid

Terug naar overzicht

Op 4 april 2014 werd het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid goedgekeurd door de Vlaamse Regering (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 15 april 2014). Dit decreet heeft in hoofdzaak betrekking op wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Daarnaast worden ook nog een aantal beperkte wijzigingen aangebracht aan de wet op de buurtwegen, de wet op het natuurbehoud, de Vlaamse Wooncode, het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid en het decreet betrekkende het onroerend erfgoed.

Naast een aantal wijzigingen eerder ‘technisch’ van aard worden volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan de VCRO:

 • De termen ‘planologische ambtenaar’ en ‘gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar’ worden uit de VCRO geschrapt en vervangen door de begrippen ‘gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar’ of meer algemeen ‘departement’.

 • De grootste wijzigingen zitten in het hoofdstuk over de goedkeuring van de gemeentelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Nu wordt een gemeentelijk RUP vastgesteld door de gemeenteraad na een openbaar onderzoek, maar is het de deputatie die het RUP uiteindelijk goedkeurt. Ten gevolge van dit decreet wordt deze extra stap geschrapt en rust de verantwoordelijkheid over het plan nu ten volle bij de gemeente. De rest van de procedure blijft ongewijzigd. De bijkomende stap op het einde wordt dus geschrapt en vervangen door een schorsingsmogelijkheid voor de hogere overheden. De schorsingsgronden worden daarenboven limitatief opgesomd:
       - onverenigbaarheid met een structuurplan;
       - strijdigheid met een gewestelijk of provinciaal RUP;
       - strijdigheid met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening;
       - ernstige vormfouten. Hierdoor wordt de gemeentelijke autonomie verder versterkt ook op het vlak
         van ruimtelijke planning.
 • In één gebied kan zowel een gemeentelijk, een provinciaal als een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van toepassing zijn. De regelgeving bepaalde voorheen dat de voorschriften in een gemeentelijk RUP niet mochten afwijken van de voorschriften van een gewestelijk of provinciaal RUP. Dat is vanaf nu wél mogelijk mits de hogere overheid eerst schriftelijk toestemming geeft voor die afwijking (uiterlijk op of naar aanleiding van de plenaire vergadering).

 • Inzake delegatie en plannenhiërarchie wordt nu expliciet mogelijk gemaakt dat een lagere plannende overheid plandelegatie kan krijgen vanwege een hogere overheid. Vroeger kon dit enkel in de andere richting. De delegatie van bevoegdheden zowel naar boven als beneden wordt dus makkelijker. Dat is ook een versterking van de gemeentelijke slagkracht.

 • Eén van de wijzigingen in het decreet voorziet nu ook in de mogelijkheid om bepaalde kleine gebieden van minder dan 3 hectare die op gewestplannen voorbehouden zijn voor vervuilende of milieubelastende industrieën open te stellen voor kleine en middelgrote ondernemingen en ambachtelijke bedrijven. Met die wijziging kunnen onbenutte terreinen alsnog nuttig worden aangewend. Het is een vorm van inbreiding zonder dat hiervoor een RUP moet worden opgemaakt.

Verder was er de afgelopen jaren nogal wat verwarring ontstaan over de betekenis van de begrippen ‘opening, afschaffing, wijziging en verlegging’ van een buurtweg en over hoe een buurtweg op juridisch correct wijze wordt aangeduid, het tracé ervan gewijzigd of afgeschaft. De Buurtwegenwet en het Rooilijnendecreet worden via deze decreetswijziging verduidelijkt en op elkaar afgestemd.

Wat kan ENVIRO+ voor u doen?

Indien u wilt weten of deze wijzigingen inzake ruimtelijke ordening ook gevolgen heeft voor uw bedrijf of indien u meer informatie wenst, kan ENVIRO+ u hierin tegemoetkomen.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kan u contact met ons opnemen via mailto:info@enviroplus.be of via onze kantoren.

Terug naar overzicht

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten