Privacyverklaring

BOVA ENVIRO+ privacyverklaring

BOVA ENVIRO+ verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het email adres info@bovaenviroplus.be Uw bericht zal met de nodige zorg worden behandeld.  

Verwerkingsdoeleinden

BOVA ENVIRO+ verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, beperkte profilering – indeling volgens type klant/prospect op basis van activiteit - en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. a. toestemming. b. noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. c. Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. d. noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

BOVA ENVIRO+ zal geen persoonsgegevens van de klant delen met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met BOVA ENVIRO+ verbonden zijn of met enige andere partner van BOVA ENVIRO+;

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen door zich aan de hand van een ontvangen e-mail uit te schrijven of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bovaenviroplus.be;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).  

Versie: 22/05/2018  

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten