Ruimtelijk beleids- en uitvoeringsplan

In Vlaanderen worden de ruimtelijke structuurplannen geleidelijk vervangen door ruimtelijke beleidsplannen. Deze laatste zijn opgebouwd uit een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken grondgebied en één of meerdere thematische of gebiedsgerichte beleidskaders. Hiermee wordt ingespeeld op de ruimtelijke uitdagingen zoals o.a. klimaatopwarming, productiecapaciteit van hernieuwbare energie, ruimtelijk rendement (zoals bv. de ‘betonstop’) en duurzame mobiliteit.

Om het uitgestippelde beleid in realiteit om te zetten, worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen uitgewerkt. Daarnaast wordt op Vlaams niveau in een uitgebreid assortiment van (nieuwe) realisatiegerichte instrumenten voorzien. BOVA ENVIRO+ heeft geregistreerde ruimtelijke planners in huis, die zowel op beleidsmatig vlak als in de uitvoeringsgerichte instrumenten uw organisatie van inhoudelijke input kunnen voorzien, de nodige processen kunnen organiseren, en de vereiste documenten kunnen opbouwen.

Dankzij haar expertise in het domein van de milieueffectrapportage, heeft BOVA ENVIRO+ een klare kijk op de invalshoek ‘milieu’ die vaak sturend is voor een gedragen ruimtelijk beleid en voor een voldoende concreet uitvoeringsplan. De vermelde plannen dienen immers ook te voldoen aan de verplichtingen op vlak van milieueffectrapportage (zie hiervoor zeker ook onze diensten plan-MER en plan-m.e.r.-screening).

BOVA ENVIRO+ kan voor uw organisatie een multidisciplinair team samenstellen dat perfect in staat is om de ruimtelijke aspecten en de daarmee verbonden milieueffecten van uw plannen te bundelen tot een solide geheel. Bovendien kan BOVA ENVIRO+ steunen op een uitgebreid netwerk van dienstverleners voor gespecialiseerde taken(bv. verkeersstudies, erfgoedonderzoek, juridische analyse en participatie- en communicatietrajecten).

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Enkele projecten